Regulamin Portalu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Towar
Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem ogłoszenia sprzedaży lub zakupu, zgodnie z Regulaminem.
Użytkownik
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu.
Sprzedający
Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach portalu, niezależnie od rodzaju ogłoszenia.
Operator, OPONEO.PL S.A.
OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bydgoszczy (85-145) przy ul. Podleśnej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 275601, NIP: 9532457650, REGON: 093149847, mająca kapitał zakładowy 13 936 000 złotych (wpłacony w całości).
Konsument
osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego).
Kupujący
Użytkownik chcący dokonać zakupu Towaru stanowiącego przedmiot ogłoszenia w ramach portalu.
Konto
Prowadzone dla zarejestrowanego Użytkownika portalu pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu.
Portal, Platforma
serwis internetowy prowadzony przez OPONEO.PL S.A. pod adresem biznes.iso.pl.
Rejestracja
Procedura zakładania Konta.
Regulamin
Niniejszy Regulamin OPONEO.PL S.A.

2. Warunki korzystania

 • 2.1.

  Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. W celu dokonania rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie wybrać nazwę użytkownika oraz hasło dostępu.

 • 2.2.

  Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, pełnego adresu kontaktowego wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować na portalu (login) oraz hasła (Konta Prywatne). Osoby fizyczne korzystające z portalu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą. Użytkownik zobowiązany jest zaznaczyć przy rejestracji, zgodnie z prawdą rodzaj podmiotu rejestrowanego tj. „Osoba Prywatna” lub „ Firma”.

 • 2.3.

  Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2.1., a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu na portalu, może dokonać osoba, która jest upoważniona do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adresu jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować na portalu (login) oraz hasła. Przy rejestracji należy każdorazowo wybrać opcję „Firma”.

 • 2.4.

  Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Oponeo.pl S.A., której przedmiotem są usługi świadczone przez Oponeo.pl S.A. za pośrednictwem Portalu - na warunkach określonych w Regulaminie.

 • 2.5.

  OPONEO.PL S.A. może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z portalu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2.2. i 2.3.

 • 2.6.

  W wyniku prawidłowej Rejestracji – OPONEO.PL S.A. tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na portalu nazwy i hasła (logowanie).

 • 2.7.

  Każdy Użytkownik ma prawo do przypomnienia w razie potrzeby hasła dostępu do Konta poprzez wpisanie adresu emaliowego, który został wykorzystany w czasie Rejestracji. OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do weryfikacji użytkownika, również drogą telefoniczną.

 • 2.8.

  Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie Portalu. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2. i 2.3., a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

 • 2.9.

  Rejestracja jest bezpłatna, przy czym z chwilą jej dokonania tworzone jest Konto testowe – które umożliwia korzystanie z Portalu przez okres 14 dni (okres ważności konta). Po upływie tego okresu, możliwość dalszego korzystania z Portalu (w zakresie funkcjonalności wymagających Rejestracji) – jest uzależniona od aktywowania Konta, na zasadach określonych w Regulaminie.

 • 2.10.

  Celem aktywowania Konta, użytkownik powinien:
  2.10.1. skontaktować się z OPONEO.PL S.A. drogą telefoniczną (nr tel. 781 000 084) lub pocztą elektroniczną na adres m.lubinska@wentylacja.com.pl
  2.10.2. złożyć pisemne zlecenie, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez OPONEO.PL S.A. i uiścić obowiązującą opłatę
  Okres ważności Konta po aktywacji (tj. po dokonaniu wszystkich czynności wskazanych w pkt. 2.10.1-3 powyżej) zostaje wydłużony o czas jednego roku .

 • 2.11.

  W przypadku braku aktywowania Konta testowego lub braku ponownego aktywowania Konta po zakończeniu okresu ważności:
  2.11.1 Konto niezwłocznie ulega zawieszeniu, w związku z czym Użytkownik traci możliwość korzystania z tych funkcjonalności Portalu, które wymagają Rejestracji.
  2.11.1 Ogłoszenia dodane przez Użytkownika zostają trwale usunięte.

 • 2.12.

  W przypadku braku aktywowania Konta testowego lub braku ponownego aktywowania Konta przez okres 30 dni po zakończeniu okresu ważności – Konto zostaje trwale usunięte.

 • 2.13.

  Niedopuszczalne jest:
  2.13.1. wykorzystywania Konta do publikacji treści naruszających postanowienia niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy lub jakichkolwiek prawa osób trzecich (dalej: Treści Bezprawne). Obejmuje to w szczególności treści
  związane z pornografią, używkami, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające prawa lub dobra osobiste innych osób lub instytucji, czy też propagujących przemoc, w tym treści uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszające zasady netykiety.
  2.13.2. podejmowanie za pomocą Konta działań, które mogą naruszać renomę lub inne dobra osobiste OPONEO.PL S.A., czy też inne prawa OPONEO.PL S.A. lub osób powiązanych.
  2.13.3 podawanie w ramach Konta nieprawdziwych lub niekompletnych danych, w szczególności celem ukrycia tożsamości lub wprowadzenia innych osób (w tym: Operatora) w błąd.
  2.13.4 spamming, reklama konkurencyjnych serwisów lub używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

  Przez treści publikowane w ramach portalu należy przy tym rozumieć w szczególności: dane składające się na Konto, komentarze i opinie, ogłoszenia sprzedaży lub zakupu, reklamy itd.

  W razie otrzymania przez OPONEO.PL S.A. urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Użytkownika – OPONEO.PL S.A. może uniemożliwić dostęp do tych treści.

 • 2.14.

  Użytkownik ma prawo do komunikowania się z innymi użytkownikami za pomocą wiadomości wewnętrznych oraz za pomocą danych teleadresowych udostępnionych w portalu.

 • 2.15.

  Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników lub udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie upoważnionym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

 • 2.16.

  Szczegółowe informacje w zakresie zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przez OPONEO.PL S.A., a także plików cookies (ciasteczek) zapisywanych na urządzeniach Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu - określa „Polityka prywatności”.

3. Komentarze i opinie użytkowników

 • 3.1.

  OPONEO.PL S.A. udostępnia Użytkownikom możliwość dodawania komentarzy i opinii w informacji obrębie Portalu.

 • 3.2.

  Dostęp do komentarzy i opinii posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

 • 3.3.

  Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za publikowane komentarze i opinie - na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.

 • 3.4.

  Niedopuszczalne jest umieszczanie w treści komentarzy i opinii jakichkolwiek Treści Bezprawnych, w tym przekazów reklamowych.

 • 3.5.

  Pod terminem komentarze i opinie użytkowników należy rozumieć wszystkie formy aktywności użytkownika – w tym: dodawanie opinii na forum, wpisów w Business Blogu, komentowanie artykułów itd.

 • 3.6.

  Użytkownik dodając komentarz lub opinię tym samym udziela OPONEO.PL S.A. licencji na korzystanie z owych komentarzy i opinii, w szczególności poprzez umieszczenie komentarzy i opinii lub ich fragmentów w obrębie Portalu, jak i poza Portalem – bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych lub geograficznych. Ewentualne usunięcie Konta zarejestrowanego Użytkownika nie ma znaczenia dla obowiązywania przedmiotowej licencji.

 • 3.7.

  OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dodawania komentarzy i opinii bez podawania przyczyn takiego działania.

II. OGŁOSZENIA SPRZEDAŻY LUB ZAKUPU I USŁUGI

4. Dodawanie ogłoszeń biznesowych

 • 4.1.

  Zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość dodawania ogłoszeń sprzedaży lub zakupu (ogłoszeń) w ramach Portalu. Wszystkie nowo dodane ogłoszenia po ich zatwierdzeniu przez OPONEO.PL S.A. prezentowane są w wybranych przez Użytkownika kategoriach.

 • 4.2.

  OPONEO.PL S.A. może odmówić publikacji ogłoszenia albo uzależnić takową publikację od zmian w ogłoszeniu w przypadku:
  4.2.1 ogłoszenia w którego treści lub grafice podano dane kontaktowe (np. e-mail, telefon, strona www, adres, komunikatory internetowe – Gadu-gadu, Skype, Yahoo, QQ, AOL AIM, ICQ).
  4.2.2 ogłoszenia zgłoszonego do niewłaściwej kategorii lub niewłaściwie wprowadzone
  4.2.3 ogłoszenia zawierającego Treści Bezprawne w rozumieniu Regulaminu.
  Ogłoszenia, co do których OPONEO.PL S.A. odmówi publikacji, musza zostać poprawione przez użytkownika do 24h od momentu pojawienia się ich w panelu Konta w dziale „Ogłoszenia do poprawienia”.
  Usunięte ogłoszenia nie mogą zostać przywrócone.

 • 4.3.

  OPONEO.PL S.A. nie jest stroną umów sprzedaży, ani też innych umów zawieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu (w szczególności: przy wykorzystaniu ogłoszeń) – i w związku z tym nie odpowiada za ich wykonanie.

 • 4.4

  Towary lub usługi, które stanowią przedmiot ogłoszeń publikowanych w portalu, muszą być dokładnie opisane. zgłaszająca użytkownik zamieszczający ogłoszenie jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia Towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Towar należy umieścić w kategorii, do której najlepiej pasuje.

 • 4.5

  Użytkownik dodający ogłoszenie powinien określić okres jego ważności. Dopuszczalne okresy ważności to 14 lub 30 dni od publikacji ogłoszenia.

 • 4.6

  Użytkownik nie ma obowiązku zawierania w ogłoszeniu innych informacji oprócz wskazanych w pkt. 4.4 i 4.5 powyżej – w tym zwłaszcza ceny. W związku z tym, dokonanie kwalifikacji ogłoszenia jako oferty bądź zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (zob. zwłaszcza art. 66 i 71 kodeksu cywilnego) – każdorazowo uzależnione jest od treści danego ogłoszenia.
  Osoby zainteresowane danym ogłoszeniem mogą nawiązać kontakt z Użytkownikiem, który je opublikował, za pomocą danych kontaktowych udostępnionych w portalu bądź też z wykorzystaniem wiadomości wewnętrznych w obrębie Portalu – i w ten sposób podjąć dalsze czynności, mające na celu zawarcie umowy której ogłoszenie dotyczy (np. sprzedaży towaru, świadczenia usług itd.). Portal nie udostępnia natomiast dedykowanych funkcjonalności, mających na celu techniczną obsługę procesu zawierania umowy.

5. Towary zakazane

 • 5.1.

  Umieszczane ogłoszenia nie mogą dotyczyć rzeczy, usług lub praw, co do których obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 • 5.2.

  Niezależnie od postanowień art. 5.1. zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 • 5.3.

  Przedmioty, o których mowa w art. 5.1. i 5.2. nie mogą stanowić przedmiotu ogłoszeń także pośrednio, w tym jako bezpłatny dodatek (gratis) itd.

 • 5.4.

  Wystawianie w ogłoszeniu niektórych rodzajów Towarów wymaga spełnienia dodatkowych warunków, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

6. Usługi związane z korzystaniem z konta

 • 6.1

  OPONEO.PL S.A. udostępnia użytkownikom za pośrednictwem Portalu możliwość korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2019.123 t.j.):
  6.1.1 przeglądanie zawartości Portalu,
  6.1.2. korzystanie z funkcjonalności Portalu – co obejmuje zwłaszcza: wysyłanie wiadomości wewnętrznych, publikowanie komentarzy i opinii, zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży lub zakupu oraz zamieszczanie danych teleadresowych w ramach Portalu.
  6.1.3. rejestracja i korzystanie z Konta.
  - na zasadach określonych w Regulaminie. Część usług może być dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników (posiadających aktywne Konto).

 • 6.2

  Zawarcie umów o świadczenie usług, o których mowa w pkt. 6.1 następuje poprzez zgłoszenie przez Użytkownika stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej (co może nastąpić w przypadku pkt. 6.1.1 poprzez otwarcie witryny Serwisu, w przypadku pkt. 6.1.2 – poprzez uzupełnienie stosownego formularza i kliknięcie przycisku zatwierdzającego, a w przypadku pkt. 6.1.3 – poprzez dokonanie procedury Rejestracji zgodnie z pkt. 2 powyżej). Przedmiotowe umowy ulegają rozwiązaniu po ich całkowitym wykonaniu, a w przypadku usług o charakterze ciągłym – poprzez wypowiedzenie przez jedną ze Stron.
  Wypowiedzenie może być dokonane:
  6.2.1. przez Użytkownika – w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym.
  6.2.2 przez OPONEO.PL S.A. - z ważnych przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami – za ważną przyczynę uznaje się każde naruszenie postanowień Regulaminu, które może skutkować szkodą po stronie OPONEO.PL S.A. lub też nie zostanie usunięte niezwłocznie po doręczeniu stosownego wezwania (np. za pomocą wewnętrznej wiadomości).

 • 6.3.

  Rozwiązanie umowy dotyczącej określonego Konta – skutkuje usunięciem Konta i wszystkich zawartych w nim danych, w tym także ogłoszeń. Nadto, jeżeli do rozwiązania doszło na skutek wypowiedzenia przez OPONEO.PL S.A.:
  6.3.1 Użytkownik może dokonać ponowne Rejestracji wyłącznie za zgodą OPONEO.PL S.A.
  6.3.2 W przypadku Użytkowników będących Konsumentami – OPONEO.PL S.A. może zachować część opłaty, o której mowa w pkt. 2.10, odpowiadającej okresowi w którym Użytkownik mógł korzystać z Konta. Pozostałą część opłaty zwracana jest niezwłocznie Użytkownikowi.
  6.3.3 W przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami – OPONEO.PL S.A. zachowuje całość uiszczonej opłaty.

 • 6.4.

  Korzystanie z usług wskazanych w pkt. 6.1 powyżej jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem korzystania z Konta po upływie okresu testowego (zob. pkt. 2 Regulaminu).

 • 6.5.

  Celem skorzystania z powyższych usług, użytkownik powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.

 • 6.6.

  W przypadku niezadowolenia z działalności portalu, użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: redakcja@wentylacja.com.pl Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez OPONEO.PL S.A..

 • 6.7.

  OPONEO.PL S.A. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, o których mowa w pkt. 6.1 na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach art. 471 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j.).

III. ROLE

7. Postanowienia ogólne

 • 7.1.

  OPONEO.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku transakcji użytkownikiem zawartych za pośrednictwem Portalu. OPONEO.PL S.A. w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach ogłoszeń, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników w treści ogłoszeń, zdolność oferentów do sprzedaży Towarów lub wypłacalność Kupujących. OPONEO.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umów dotyczących Towarów.

 • 7.2.

  OPONEO.PL S.A. nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach ogłoszeń.

 • 7.3.

  OPONEO.PL S.A. może zawiesić na czas określony albo nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika nie będącego Konsumentem - w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię OPONEO.PL S.A., w inny sposób szkodzą OPONEO.PL S.A. bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, zgodnie z pkt. 2.

 • 7.4.

  Użytkownik, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować się na portalu bez uprzedniej zgody OPONEO.PL S.A. OPONEO.PL S.A. może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

IV. REKLAMA

8. Zamieszczanie treści reklamowych

 • 8.1

  OPONEO.PL S.A. udostępnia Użytkownikom możliwość publikowania w obrębie Portalu reklam, a także wykonania projektu takich reklam – na indywidualnie ustalonych warunkach, za zapłatą umówionego wynagrodzenia.

 • 8.2

  OPONEO.PL S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy sporządzenia lub rozpowszechnienia reklamy bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli:
  8.2.1 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że reklama zawiera Treści Bezprawne
  8.2.2 treść lub forma reklam jest sprzeczna z linią programową lub interesem OPONEO.PL S.A.

 • 8.3

  Przesłanie materiałów przez klienta do OPONEO.PL S.A. w celu przygotowania kreacji reklamowej lub umieszczenia informacji na portalu jest traktowane przez OPONEO.PL S.A. jako potwierdzenie posiadania praw autorskich przez Użytkownika do tych materiałów, a także że rozpowszechnienie materiałów przez OPONEO.PL S.A. nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich. Gdyby jednak naruszenie takie miało miejsce - Użytkownik ponosi względem OPONEO.PL S.A. odpowiedzialność za powstałą szkodę na zasadach ogólnych .

 • 8.4

  Wszystkie projekty reklam graficzny stworzone przez OPONEO.PL S.A. stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym, kopiowanie lub rozpowszechnianie przedmiotowych reklam bez zgody OPONEO.PL S.A. stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych - i może skutkować powstaniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA

 • 9.1.

  Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy o świadczenie usług wskazanych w pkt. 6.1 bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (zob. pkt. 6.2 w zw. z pkt. 2 Regulaminu).

 • 9.2.

  Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 9.1, wystarczy wysłanie OPONEO.PL S.A. oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu - na adres „OPONEO.PL S.A., ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz”.

 • 9.3.

  Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2, może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 • 9.4.

  W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług wskazanych w pkt. 6.2, OPONEO.PL S.A. zwróci Użytkownikowi otrzymane od Użytkownika płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy - z zastrzeżeniem pkt. 9.6. Zwrot nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika wykorzystane w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem

 • 9.5.

  Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.), w tym zwłaszcza umów świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 • 9.6.

  W przypadku braku wyrażenia zgody, o której mowa w pt. 9.5, OPONEO.PL S.A. ma prawo wstrzymania się z wykonaniem obowiązków wynikających z umowy, o której mowa w pkt. 6.1 - do czasu upływu terminu, o którym mowa w pkt. 9.1.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10. Zmiany regulaminu

 • 10.1.

  OPONEO.PL S.A. może zmienić Regulamin w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez OPONEO.PL S.A., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na Portalu zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych wcześniej przez Użytkowników.

 • 10.2.

  Użytkownik przy pierwszym logowaniu na portalu po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o zmianach dokonanych zgodnie z pkt. 10.1 i o możliwości ich akceptacji – przy czym:
  10.2.1 W przypadku akceptacji zmiany – Użytkownik związany jest Regulaminem w wersji objętej ową akceptacją.
  10.2.2 odmowa akceptacji zmiany stanowi ważną przyczynę, uprawniającą OPONEO.PL S.A. do rozwiązania umowy z Użytkownikiem zgodnie z pkt. 6.2 i 6.3 Regulaminu.

11. Spory

 • 11.1.

  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez OPONEO.PL S.A. na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

12. Postanowienia przejściowe

 • 12.1

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 2019-04-11. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w każdym czasie w obrębie Portalu pod adresem http://biznes.iso.pl/Regulamin/

 • 12.2

  Osoby, które założyły Kontro przed dniem wskazanym w art. 12.1 powyżej, a także zaakceptowały treść Regulaminu obowiązującą od wskazanej daty - mają możliwość korzystania z zarejestrowanych Kont w dalszym ciągu, z zastrzeżeniem art. 12.3.

 • 12.3

  Konto z dniem akceptacji Regulaminu w wersji obowiązującej od daty wskazanej w art. 12.1 ulega przekształceniu w Konto testowe, które wymaga aktywacji w terminie 14 dni. Jeżeli Użytkownik opublikował ogłoszenia w Portalu przed dniem wskazanym w pkt. 12.1 – okres ważności Konta ulega wydłużeniu do upływu ważności wszystkich ogłoszeń.

 • 12.4

  Użytkownicy będący Konsumentami mogą korzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym - dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr (platforma ODR). Adres poczty elektronicznej OPONEO.PL S.A., jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach, to: redakcja@wentylacja.com.pl.

 • Załącznik nr 2 do Regulaminu